Jak naplnit volný čas dětí?

Volný čas je fenoménem dnešní doby, chápeme ho jako čas vhodný pro neformální vzdělávání, čas, který chceme trávit ve společnosti ostatních lidí a rozvíjet dovednosti nad rámec školkového a školního vzdělávání. Ale má být volný čas časem svobody nebo časem výchovy?Ačkoliv bychom mohli tento čas vnímat jako čas určený k odpočinku, k nicnedělání, trend naopak směřuje k aktivnímu prožitku. 

Volnočasové aktivity jsou dnes bezesporu na vrcholu. Na jedné straně je obrovská nabídka nejrůznějších zaměření, na druhé straně velká ochota rodičů do volnočasových aktivit svých dětí investovat čas i peníze. Posttotalitní Česko je místem, kde otevřené možnosti a myslí rodičů v plné míře oblast volnočasových aktivit bezezbytku naplňují.

Základním principem volného času je svoboda. A to jak s ní naložit je potřeba se naučit.

Volný čas chápeme jako časový prostor, který člověku umožňuje svobodnou volbu činností, kdy si člověk vybírá činnost nezávisle na společenských povinnostech, vykonává ji dobrovolně a tato činnost mu poskytuje uspokojení a příjemné zážitky.

Základním rysem volného času je tedy především svobodná volba a tak volnočasové priority vypovídají o hodnotovém směřování a orientaci mnohdy víc, než navenek deklarované názory.

Během volnočasové aktivity naplňujeme 8 základních potřeb dítěte. První je odpočinek, zotavení a osvěžení, druhou je určitá kompenzace, tedy vyrovnání, rozptýlení a potěšení, třetí neméně podstatnou je i potřeba vzdělávací, snažíme se naplňovat i potřebu klidu, pohody a sebevědomí, další je větší či menší potřeba komunikace a sdílení s ostatními dětmi a na to navazující potřeba společnosti a sounáležitosti ve skupině, ze které se rozvíjí potřeba další angažovanosti ve skupině a společenského sebepojetí a jako poslední je zde potřeba kreativního rozvoje a kreativní účasti na kulturním životě.

Výzkumná laboratoř ve vyšší kuchyni

Z výzkumů vyplývá, že 60% veškerých volnočasových aktivit probíhá doma. Jak tam můžeme tyto potřeby naplňovat? Kreativní sady pro děti předškolního i školního věku stejně tak jako sady na chemické či fyzikální pokusy, vše potřebné ke zkoumání přírody a velká nabídka společenských didaktických her (jako je například tolik oblíbená hra Ypsilonie, kde se děti uč vyjmenovaná slova hravou a vtipnou formou) nám pomáhá v domácím prostředí navodit aktivitu, která ideálně pokrývá několik potřeb volného času dítěte zároveň. Nakonec i první společenské hry jsou skvělým způsobem, jak rozvíjet schopnosti dítěte a zároveň si společný čas užít. Správný výběr hry je klíčový a tak ideálně vyberte podle recenzí takovou, která nejvíce odpovídá oblíbeným tématům a stylu hry všech hráčů.

Abychom ale naplnili i potřebu sounáležitosti ve skupině a podpořili potřebu komunikace, je dětský kroužek ideálním řešením.  Jaký kroužek vybíráme?

Nejdůležitější pro volbu kroužku je bezesporu osobní zkušenost a přání dítěte. Osobní zkušeností pak chápeme interakci s vedoucím či organizátorem volnočasové aktivity s rodiči i dítětem, která je v dlouhodobém ohledu, stejně jako ostatní pedagogické figury, zásadní pro utváření vztahu dítěte a žáka k aktivitě jako takové. Pouze, je-li zde symbióza, vzájemný respekt a sympatie, lze dosáhnout maximálního přínosu, motivace a dlouhodobého vztahu k aktivitě i rozvoji osobnosti dítěte a žáka.

Naprostá většina rodičů  volnočasové aktivity pro svoje děti předvybírá a informace ověřuje na internetu. V návaznosti na nepřeberné množství možností je to logické. Elementy, které do volby vstupují čistě prakticky jsou nejen lokace, finanční náročnost, celkové dosavadní počínání a směřování dítěte nebo žáka ale také vlastní představy a přání. Rodiče si často více či méně otevřeně přejí, aby jejich potomek navštěvoval kroužky jako oni, případně ty, které by bývali navštěvovali, kdyby bývali mohli. 

d356adb289774eeea91c2b41450649f3